Lauta- ja korttipelejä mupe-tunneille

Esimerkkejä mupe-tunneille soveltuvista lauta- ja korttipeleistä (nämä vaativat opettajalta hiukan askartelua): 

 

 

1. Aikamatkailupeli:

 

 

Pelin ideana on, että oppilaat etenevät pelinappuloiden avulla pelilaudalla olevalla kronologisella musiikinhistorian aikajanalla. Laudalla pääsee eteenpäin noppaa heit­tämällä. Kun oppilaan tai joukkueen pelinappula on laudalla tietyssä aikakaudessa, oppilaat vastaavat tähän aikakauteen liittyviin, korteilla oleviin kysymyksiin. Kysy­mykset laaditaan tukemaan kurssin keskeisten sisältöjen kertaamista. Tärkeää on, että ne tukevat oppilaan oppimista kokonaisvaltaisesti ja vahvistavat opitun käytännön musisointiin soveltamisen taitoa. Säännöksi voi­daan sopia, että joukkueen vastatessa oikein he pääsevät palkkioksi laudalla yhden as­keleen eteenpäin. Tämän lisäksi peliin voidaan sopia myös muita sääntöjä. Ensimmäi­senä maaliin tullut joukkue on voittaja. Korttien lisäksi laudalla on erilaisia yhteen ja­nan pisteeseen kohdistuvia erityistehtäviä. Tutkimukseen liittyvällä kurssilla oli käy­tössä kaksi eri versiota aikamatkailupelistä: ensimmäisessä käsiteltiin musiikin tyyli­kausia antiikista barokkiin ja toisessa tyylikausia klassismista nykyaikaan.

 

2. Mupe-Trivial

 

Trivial Pursuit musiikin historiaan

 

Trivial Pursuit muihin musiikin perusteisiin

 

Peli toimii saman periaatteen mukaan kuin tavallinenkin Trivial Pursuit. Peliin sisäl­tyy sekä kuvassa oleva pelilauta että pelilaudan kuuteen aihealueeseen liittyviä kysy­myskortteja. Lisäksi tarvitaan noppa ja pelinappuloita. Musiikin historiassa kysymykset jäsentyvät joko tyylikausien tai muun kurssilla hahmotellun tematiikan mukaan. Tyylikausille vaihtoehtoinen tarkastelutapa pelissä on esimerkiksi jaotella kysymykset kaikille tyylikausille ominaisten teemojen mukaan, esim. soitti­met, ilmaisu, tulkinta, kulttuuri, säveltäjät ja sävellystyypit. Muissa musiikin perusteissa aihepiirit voivat olla esimerkiksi seuraavat: rytmi, laulaminen, sävellajit, soinnut ja musiikkisanasto. Joukkue, joka kerää ensin vastaamalla kysymyksiin oikein kortin jokaisesta pelin aihealueesta, on voittaja. Tär­keää on, että kysymykset tukevat oppilaan kokonaisvaltaista hahmottamista ja käytän­nön musisointiin soveltavaa ajattelua.

 

3. Viivastopeli eri variaatioineen (asteikkojen, sointujen ja intervallien muodostamiseen ja laulamiseen perus- ja  opistotasolla, tehtävänannossa hyödynnetään erilaisia noppia tai kortteja)

Esimerkki viivastopelistä ja siihen liittyvästä tehtävänannosta

 

Viivastopelissä oppilaat tuottavat mm. erilaisia asteikkoja, sointuja ja intervalleja. Pelissä tarvitaan viivasto, eri värisiä kiekkoja (symboloimaan muuntamattomia, ylennettyjä ja alennettuja säveliä) ja joko noppia tai kortteja tehtävänantoja varten. Pelissä on hyvä käyttää erilaisia soittimia apuna. Muodostettuaan viivastolle pyydetyn musiikillisen ilmiön se kannattaa myös tuottaa yhdessä laulaen ja soittaen. Erilaisia variaatioita sääntöihin voidaan keksiä itse.

 

4. Rytmiikkapeli

 

 

Rytmiikkapelissä oppilaat liikkuvat pelilaudalla eteenpäin noppaa heittämällä. Laudalla on eri muotoisia ruutuja: neliöitä, kolmioita ja tähtiä. Neliöiden kohdalla tunnistetaan erilaisia aika-arvoja ja kestoja. Kolmioiden kohdalla tuotetaan itse rytmiä kortista soittamalla tai taputtamalla. Tähtien kohdalla nuotteja muutetaan tauoiksi. Peli sisältää myös erikoisruutuja, joissa muodostetaan tai kirjoitetaan ylös rytmejä esim. omasta nimestä, kouluruuasta tai eläimestä. Tehtävän onnistuttua joukkue voi siirtyä yhden askelen eteenpäin. Ensimmäisenä maaliin tullut joukkue on voittaja. Yhteisestä sopimuksesta sääntöjä voidaan muuttaa, esim. ottaa mukaan palkintoja ja sanktioita.

 

5. Musiikkialias

 

Peli perustuu normaalin Alias-pelin toimintatavalle. Kurssilla jaoin oppilaat kahteen eri joukkueeseen. Tämän jälkeen joukkueesta valittiin yksi tai useampi selittäjä. Selit­täjä selittää korteilla olevia kurssin aihepiirin ilmiöitä kiertoilmauksilla siten, että il­miön nimeä ei saa mainita selityksessä. Enemmän oikeita vastauksia kerännyt joukkue on voittaja. Korttien selittämiselle voidaan ennen pelaamista sopia erilaisia aikarajoja. Sanat voivat olla kuten yllä musiikin historian aihepiiristä tai muista mupen aihepiireistä. 

 

6. Muita korttipelejä mupeen

-muistipelit (esim. sävellajeista tai musiikkisanoista)

-korttien yhdistämisen pelit (esim. yhdistä nuotti ja tauko sopivaan kestokorttiin, yhdistä soitinkortit soitinperheiksi, yhdistä rinnakkaissävellajit toisiinsa)

-erilaiset korttien erotteletehtävät (esim. poimi 15:sta kortista ne seitsemän korttia, jotka ovat A-duurin sointuasteita)

-erilaiset tietokilpailut (voidaan mukailla jotakin tuttua tietokilpailua)

 

7. Asteikkomadot (+soinnut ja intervallit)

Matopeli asteikkojen, sointujen ja intervallien muodostukseen. Jokaisessa helmessä on myös sävelen ylennetty ja alennettu versio. Madon voi tehdä myös duurin ja mollin sointuasteiden laaduista (jokaiselle sointulaadulle eri värikoodi)

 

8. Oppilaiden tekemiä pelejä:


Musiikillinen murha

Musahissatwister

Musahissapictureca

 

9. Rytmilegot ja rytmikortit

 

 

10. Matolautapeli

Joomla templates by a4joomla